A A A

Regulamin

-->

REGULAMIN

przyznawania Nagród Gospodarczych

„Świdnicki Gryf ”

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem przyznawania nagród gospodarczych "Świdnicki Gryf" jest Prezydent Miasta Świdnicy.
2. Dopuszcza się udział współorganizatorów.

II. CEL NAGRÓD GOSPODARCZYCH "Świdnicki Gryf "
1. Wyróżnienie firm i przedsiębiorców, którzy poprzez rozwijanie swej działalności wnoszą istotny wkład w rozwój Miasta Świdnica oraz rozwój województwa dolnośląskiego.
2. Firmy te wzmacniają tożsamość regionalną i przyczynią się do kreowania korzystnego wizerunku miasta i regionu.

III. UCZESTNICTWO W NAGRODACH GOSPODARCZYCH "Świdnicki Gryf"
1. Zgłoszenia mogą dokonać organizacje gospodarcze, przedsiębiorcy, firmy zainteresowane własnym udziałem w nagrodach gospodarczych lub mogą zgłosić inną firmę za jej zgodą oraz osoby fizyczne.
2. Uczestniczącym w konkursie kandydatem do otrzymania wyróżnienia może być wyłącznie organizacja gospodarcza, przedsiębiorca lub firma prowadząca działalność i mająca swą siedzibę lub oddział w Świdnicy*, która wyraziła zgodę na udział w konkursie i przysłała na adres mail swidnickigryf@um.swidnica.pl lub listem wypełnioną ankietę potwierdzającą udział w Nagrodach Gospodarczych "Świdnicki Gryf". Ankieta dostępna będzie na stronie www.swidnickigryf.pl.
3. Firma może być nominowana tylko  w jednej kategorii.
4. Laureaci poprzedniej edycji, nie mogą składać ankiety w następnej edycji konkursu w tej samej kategorii.

IV. KATEGORIE  NAGRÓD GOSPODARCZYCH "Świdnicki Gryf"
1. „Sudecki produkt regionalny"
2. „Lider przedsiębiorczości”
3. „Lider mikroprzedsiębiorczości”
4. "Dobre smaki”
5. „Zdrowie i uroda”
6. „Wybitna osobowość”

V. KRYTERIA OCENY DO NAGRÓD GOSPODARCZYCH "Świdnicki Gryf"
Kandydatury do otrzymania nagród w poszczególnych kategoriach za wyjątkiem kategorii „Wybitna osobowość”, oceniane są na podstawie informacji uzyskanych z ankiet.

1. Sudecki produkt regionalny – niezbędne informacje (dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym składane jest zgłoszenie):
a. regionalna identyfikacja produktu,
b. posiadane certyfikaty, wyróżnienia,
c. sposób promowania i dystrybucji,
d. dostępność produktu,
e. szanse produktu na rynku europejskim.

2. Lider przedsiębiorczości - niezbędne informacje (dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym składane jest zgłoszenie):
a. dynamika zmian w wielkości przychodów ze sprzedaży,
b. dynamika wzrostu zatrudnienia,
c. kreatywność w zarządzaniu,
d. rentowność działalności,
e. pozyskane środki z UE i ich wykorzystanie,
f. konkurencyjność, image firmy,
g. działania nowatorskie - usprawnianie i ulepszanie procesów produkcyjnych,
h. tworzenie nowych produktów lub rozwijanie już istniejących,
i. nowoczesność stosowanych technologii,
j. wpływ stosowanych technologii na środowisko naturalne,
k. jakość produktów lub usług.

3. Lider mikroprzedsiębiorczości (przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników) – niezbędne informacje (dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym składane jest zgłoszenie):
a. prowadzenie nowoczesnego biznesu w ramach tradycyjnych, kupieckich reguł,
b. otwartość na postęp techniczny i organizacyjny,
c. kreatywność w zarządzaniu,
d. dostarczanie usług i produktów w sposób zapewniający satysfakcję klientów, dobre relacje z klientami, dostawcami i ich wysoka ocena,
e. zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy.

4. Dobre smaki – restauracje, kawiarnie, cukiernie, pizzerie, bary, niezbędne informacje (dotyczy roku poprzedzającego rok,  w którym składane jest zgłoszenie):
a. serwowanie smacznych dań i napojów różnorodnych smaków, oryginalny lub lokalny, regionalny produkt w ofercie,
b. otwartość na postęp techniczny, organizacyjny, technologiczny,
c. kreatywność w zarządzaniu,
d. dostarczanie usług w sposób zapewniający satysfakcję klientów, dobre relacje z klientami i ich wysoka ocena tzn. w jaki sposób wychodzi się naprzeciw oczekiwaniom, życzeniom klientów, specyficznych grup odbiorców np. dzieci,
e. zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy,
f. budowanie atmosfery miejsca i zachęcania do spędzania w nim czasu,
g. nienaganna, profesjonalna obsługa gości, cechująca się pełnym  zaangażowaniem, naturalnością i uprzejmością.

5. Zdrowie i uroda - kosmetyka, fryzjerstwo, dietetyka, ochrona zdrowia, zdrowa żywność, fitness, niezbędne informacje (dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym składane jest zgłoszenie):
a. oferta spełniająca wymagania grupy klientów, do których jest adresowana tzn. w jaki sposób wychodzi się naprzeciw oczekiwaniom, życzeniom klientów, specyficznych grup odbiorców,
b. plany rozwoju i podnoszenia poziomu jakości usług,
c. jakość świadczonych usług poparta np. dyplomami, certyfikatami i wyróżnieniami w konkursach, targach, wystawach,
d. stosowane formy, narzędzia firmy w zakresie promocji,
e. efektywność i skuteczność działania firmy np. udział w rynku lokalnym, wzrost liczby klientów na przestrzeni ostatniego roku.

6. Wybitna osobowość – członkowie Kapituły nagród gospodarczych „Świdnicki Gryf” mają prawo zgłaszania kandydatów. Każde zgłoszenie musi zawierać uzasadnienie. Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje wyłącznie Prezydent Miasta Świdnicy.

VI. KAPITUŁA NAGRÓD GOSPODARCZYCH "Świdnicki Gryf"

 

1. W skład Kapituły wchodzą:
a. Prezydent Miasta Świdnicy,
b. II Z-ca Prezydenta Miasta Świdnicy,
c. laureaci ubiegłorocznej edycji,
d. zaproszone organizacje okołobiznesowe.

 

2. Kapituła przyznaje Nagrody wyłącznie w kategoriach:
a. "Sudecki produkt regionalny",
b. "Lider przedsiębiorczości",
c. "Lider mikroprzedsiębiorczości",
d. "Dobre smaki",
c. "Zdrowie i uroda",
d. Kapituła bez względu na otrzymane ankiety, może nominować inne  przedsiębiorstwa lub firmy do poszczególnych kategorii.

 

3. Głosowanie członków Kapituły jest tajne.

 

4. Każdy członek Kapituły może oddać wyłącznie 1 głos w każdej kategorii na dowolnego kandydata, podczas obecności na posiedzeniu Kapituły.

 

5. Głosowanie odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie Kapituła nominuje do Nagrody maksymalnie po trzech kandydatów w każdej kategorii. W drugim etapie Kapituła wybiera, spośród nominowanych, najlepszą firmę w każdej kategorii i przyznaje jej Nagrodę.

 

6. Nagrodę otrzymuje kandydat z największą ilością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decyzję podejmuje organizator konkursu Prezydent Miasta Świdnicy.VII. WRĘCZENIE NAGRÓD GOSPODARCZYCH  "Świdnicki Gryf "
1. Wręczenie Nagród Gospodarczych “Świdnicki Gryf” odbywa się w trakcie uroczystej Gali Przedsiębiorczości, organizowanej przez Prezydenta Miasta Świdnicy rokrocznie nie później niż do 30 października roku następującego po roku, którego dotyczą wyróżnienia.
2. Na uroczystość wręczenia Nagród zapraszani są m.in. wszyscy kandydaci uczestniczący w konkursie.
3. Organizator Gali Przedsiębiorczości dysponuje pełną swobodą w wyborze miejsca i sposobu zorganizowania oraz przebiegu uroczystości, wieńczącej każdą edycję konkursu.

VIII. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu Prezydent Miasta Świdnicy.

*Za wyjątkiem kategorii „Sudecki produkt regionalny”,  w której mogą być wyróżnione firmy prowadzące działalność poza Świdnicą, na terenie dawnego województwa wałbrzyskiego oraz Jawora i Bolkowa.