A A A

Regulamin

-->

REGULAMIN
przyznawania Nagród Gospodarczych
„Świdnicki Gryf”
I. ORGANIZATOR


1. Organizatorem przyznawania nagród gospodarczych "Świdnicki Gryf" jest Prezydent Miasta Świdnicy.
2. Dopuszcza się udział współorganizatorów.


II. CEL NAGRÓD GOSPODARCZYCH "Świdnicki Gryf "


1. Wyróżnienie firm i przedsiębiorców, którzy poprzez rozwijanie swej działalności wnoszą istotny wkład w rozwój Miasta Świdnica oraz rozwój województwa dolnośląskiego.
2. Firmy te wzmacniają tożsamość regionalną i przyczynią się do kreowania korzystnego wizerunku miasta i regionu.


III. UCZESTNICTWO W NAGRODACH GOSPODARCZYCH "Świdnicki Gryf"


1. Zgłoszenia mogą dokonać organizacje gospodarcze, przedsiębiorcy i firmy zainteresowane własnym udziałem w nagrodach gospodarczych lub mogą zgłosić inną firmę za jej zgodą.
2. Uczestniczącym w konkursie kandydatem do otrzymania wyróżnienia może być wyłącznie organizacja gospodarcza, przedsiębiorca lub firma prowadząca działalność i mająca swą siedzibę lub oddział w Świdnicy*, która wyraziła zgodę na udział w konkursie lub przysłała na adres mail swidnickigryf@um.swidnica.pl wypełnioną ankietę potwierdzającą udział w Nagrodach Gospodarczych "Świdnicki Gryf". Ankieta dostępna będzie na stronie www.swidnickigryf.pl
3. Firma może być nominowana tylko  w jednej kategorii.
4. Laureaci poprzedniej edycji, nie mogą składać ankiety w następnej edycji konkursu w tej samej kategorii.


IV. KATEGORIE  NAGRÓD GOSPODARCZYCH "Świdnicki Gryf"


1. "Sudecki produkt regionalny"
2. "Dynamiczny rozwój firmy”
3. „Lider mikro przedsiębiorczości”
4. "Najlepszy debiut gospodarczy"
5. „Wybitna osobowość”
6. “Najlepszy pracodawca”
7. „Najlepsza obsługa klienta”
8. ”Najlepsza firma transgraniczna”
9. ”Wybitna osobowość pogranicza”


V. KRYTERIA OCENY DO NAGRÓD GOSPODARCZYCH "Świdnicki Gryf"


Kandydatury do otrzymania nagród w poszczególnych kategoriach za wyjątkiem kategorii "Najlepszy Pracodawca", ”Najlepsza obsługa klienta”, „Wybitna osobowość” „Najlepsza firma transgraniczna” i „Wybitna osobowość pogranicza” oceniane są na podstawie informacji uzyskanych z ankiet.

1. Sudecki produkt regionalny – niezbędne informacje (dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym składane jest zgłoszenie):
a) regionalna identyfikacja produktu,
b) posiadane certyfikaty, wyróżnienia,
c) sposób promowania i dystrybucji,
d) dostępność produktu,
e) szanse produktu na rynku europejskim.

2. Dynamiczny rozwój firmy - niezbędne informacje (dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym składane jest zgłoszenie):
a) dynamika zmian w wielkości przychodów ze sprzedaży,
b) dynamika wzrostu zatrudnienia,
c) kreatywność w zarządzaniu,
d) rentowność działalności,
e) pozyskane środki z UE i ich wykorzystanie,
f) konkurencyjność, image firmy,
g) działania nowatorskie - usprawnianie i ulepszanie procesów produkcyjnych,
h) tworzenie nowych produktów lub rozwijanie już istniejących,
i) nowoczesność stosowanych technologii,
j) wpływ stosowanych technologii na środowisko naturalne,
k) jakość produktów lub usług.

3. Lider mikro przedsiębiorczości (przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników) – niezbędne informacje (dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym składane jest zgłoszenie):
a) prowadzenie nowoczesnego biznesu w ramach tradycyjnych, kupieckich reguł,
b) otwartość na postęp techniczny i organizacyjny
c) kreatywność w zarządzaniu,
d) dostarczanie usług i produktów w sposób zapewniający satysfakcję klientów, dobre relacje z klientami, dostawcami i wysoka ocena klientów
e) zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy.

4. Najlepszy debiut gospodarczy – niezbędne informacje:
a) rozpoczęcie działalności gospodarczej maksymalnie na 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok kandydowania do Nagrody,
b) prowadzenie działalności gospodarczej przez okres przynajmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zgłoszenia do Nagrody,
c) stosowanie innowacji produktowej, procesowej lub organizacyjnej,
d) wysoka ocena klientów/odbiorców.

5. Wybitna osobowość – Członkowie Kapituły Nagród Gospodarczych „Świdnicki Gryf” mają prawo zgłosić kandydatów. Każde zgłoszenie musi zawierać uzasadnienie. Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje wyłącznie Prezydent Miasta Świdnicy.

6. Nagrody w kategorii “Najlepszy pracodawca” i „Najlepsza obsługa klienta” otrzymują przedsiębiorcy, którzy zdobyli największą ilość głosów. Termin i warunki głosowania będą podane na stronie www.swidnickigryf.pl.

7. Nominacje w kategoriach „Najlepsza firma transgraniczna” i „Wybitna osobowość pogranicza” zgłasza Miasto Trutnov. Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje Kapituła.

VI. KAPITUŁA NAGRÓD GOSPODARCZYCH "Świdnicki Gryf "


1. W skład Kapituły wchodzą:
a. Prezydent Miasta Świdnicy,
b. II Z-ca Prezydenta Miasta Świdnicy,
c. laureaci ubiegłorocznej edycji,
d. zaproszone organizacje okołobiznesowe.

2. Kapituła przyznaje Nagrody wyłącznie w kategoriach:
a. „Sudecki produkt regionalny”,
b. „Dynamiczny rozwój firmy”,
c. „Lider mikro przedsiębiorczości”,
d. „Najlepszy debiut gospodarczy”,
e. „Najlepsza firma transgraniczna”,
f. „Wybitna osobowość pogranicza”.

3. Kapituła bez względu na otrzymane ankiety może nominować inne organizacje gospodarcze, przedsiębiorstwa lub firmy do poszczególnych kategorii.
4. Głosowanie członków Kapituły jest jawne.
5. Każdy członek Kapituły może oddać wyłącznie 1 głos w każdej kategorii na dowolnego kandydata.
6. Głosowanie odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie Kapituła nominuje do Nagrody maksymalnie po trzech kandydatów w każdej kategorii. W drugim etapie Kapituła wybiera, spośród nominowanych, najlepszą firmę w każdej kategorii i przyznaje jej Nagrodę.
7. Wybór wyróżnionych firm przez członków kapituły jest subiektywny.
8. Nagrodę otrzymuje kandydat z największą ilością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decyzję podejmuje organizator konkursu (Prezydent Miasta Świdnicy).

VII. WRĘCZENIE NAGRÓD GOSPODARCZYCH  "Świdnicki Gryf "
1. Wręczenie Nagród Gospodarczych “Świdnicki Gryf” odbywa się w trakcie uroczystej Gali Przedsiębiorczości organizowanej przez Prezydenta Miasta Świdnicy rokrocznie nie później niż do 30 października roku następującego po roku, którego dotyczą Wyróżnienia.
2. Na uroczystość wręczenia Nagród zapraszani są m.in. wszyscy Kandydaci uczestniczący w konkursie.
3. Organizator Gali Przedsiębiorczości dysponuje pełną swobodą w wyborze miejsca i sposobu zorganizowania oraz przebiegu uroczystości, wieńczącej każdą edycję konkursu.

VIII. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu Prezydent Miasta Świdnicy.


*Za wyjątkiem kategorii „Sudecki produkt regionalny”, „Najlepsza firma transgraniczna”, „Wybitna osobowość pogranicza”. W kategoriach tych mogą być wyróżnione firmy prowadzące działalność poza Świdnicą, tzn. w kategorii  „Sudecki produkt regionalny” firmy prowadzące działalność na terenie dawnego województwa wałbrzyskiego oraz Jawora i Bolkowa, a w kategoriach „Najlepsza firma transgraniczna”, „Wybitna osobowość pogranicza” firmy czeskie działające na pograniczu polsko - czeskim